Monthly Archives: دسامبر 2013انتخاب سنسور ها و تجهیزات اندازه گیری

16

دسامبر 2013

انتخاب سنسور ها و تجهیزات اندازه گیری

باید توجه داشت که سنسورها به طور کلی در چند بخش کلی طبقه بندی میشوند در حالی که برای هر کاربرد از هر صنعت سنسور خاص آن کاربرد در آن صنعت بهترین نتیجه را در بر خواهد داشت. بنابر این یک سنسور نوری در صنعت نساجی برای کار در صنعت یا دستگاههای غذائی کاملا مناسب نمیباشد و احتمال خطا در تشخیص را دارد. از این…

Readm More