سنسورهای نوری

سنسورهای نوری

نوری یکطرفه

نوری دوطرفه

نوری آینه ای

لوازم جانبی سنسورهای نوری:

آینه

نوار و ورق آینه

سوکت سنسور

سوکت کابلی سنسور